Bell Schedules

CES Bell Schedule - Academic 2022-23
TK - 2nd
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 9:30 AM 85 min
AM Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Instruction 9:45 AM 11:15 AM 90 min
Lunch 11:15 AM 11:35 AM 20 min
PM Recess 11:35 AM 11:55 AM 20 min
Instruction 11:55 AM 2:10 PM 135 min
3rd
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 9:45 AM 100 min
AM Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:40 AM 100 min
Lunch 11:40 AM 12:00 PM 20 min
PM Recess 12:00 PM 12:15 PM 15 min
Instruction 12:20 PM 2:10 PM 110 min
4th - 5th
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 9:45 AM 100 min
AM Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:40 AM 100 min
Lunch 11:40 AM 12:00 PM 20 min
PM Recess 12:00 PM 12:15 PM 15 min
Instruction 12:10 PM 2:55 PM 165 min
6th
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 10:02 AM 117 min
AM Recess 10:02 AM 10:13 AM 11 min
Instruction 10:13 AM 12:07 PM 114 min
Lunch 12:07 PM 12:22 PM 15 min
PM Recess 12:22 PM 12:42 PM 20 min
Instruction 12:47 PM 2:17 PM 90 min
Elective 2:17 PM 2:55 PM 38 min
7th - 8th Monday - Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 9:05 AM 60 min
Period 2 9:07 AM 10:02 AM 55 min
Break 10:02 AM 10:13 AM 11 min
Period 3 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Period 4 11:12 AM 12:07 PM 55 min
Lunch 12:07 PM 12:22 PM 15 min
PM Recess 12:22 PM 12:42 PM 20 min
Period 5 12:47 PM 1:22 PM 35 min
Period 6 1:25 PM 2:00 PM 35 min
Homeroom 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Elective 2:17 PM 2:55 PM 38 min
7th - 8th *** Friday ONLY
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 9:01 AM 56 min
Period 2 9:03 AM 9:59 AM 56 min
Break 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Period 3 10:12 AM 11:07 AM 55 min
Period 4 11:09 AM 12:05 PM 56 min
Lunch 12:07 PM 12:22 PM 15 min
PM Recess 12:22 PM 12:37 PM 15 min
Genius Hour 12:42 PM 1:30 PM 48 min
Minimum Day Schedule TK - 2nd
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 9:30 AM 85 min
AM Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:15 AM 75 min
Lunch 11:15 AM 11:35 AM 20 min
PM Recess 11:35 AM 11:55 AM 20 min
Instruction 11:55 AM 1:30 PM 95 min
Minimum Day Schedule 3rd - 5th
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 9:45 AM 100 min
AM Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:40 AM 100 min
Lunch 11:40 AM 12:00 PM 20 min
PM Recess 12:00 PM 12:15 PM 15 min
Instruction 12:15 PM 1:30 PM 75 min
Minimum Day Schedule 6th - 8th
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:05 AM 10:02 AM 117 min
AM Recess 10:02 AM 10:13 AM 11 min
Instruction 10:13 AM 12:07 PM 114 min
Lunch 12:07 PM 12:22 PM 15 min
PM Recess 12:22 PM 12:42 PM 20 min
Instruction 12:42 PM 1:30 PM 48 min